Assem Hendawi (EG), Oona Libens (BE/SE), Lisa Tan (US/SE), Joline Uvman (SE)


Curator: Sara Rossling (SE)

Opening: Friday 2 February 17.00-21.00

A longer text by the curator can be found through this link:

Swedish text below


Lisa Tan, Sunsets, 2012, HD video, sound, 22:30 min. Courtesy of Filmform.


When the Sun Goes Down is a group show that, through light-sensitive processes, image creation, and writing, explores the self in relation to mathematical and structural perspectives and thresholds the natural environment evokes. In the exhibition, video works, shadow play, installation, and photography elicit linguistic and visual alterations, imitations of the physical world, and meditations on the correlation between the human interior and the cycles of the landscape.

The rotation of the Earth creates a circadian rhythm that affects almost all organisms. As the sunlight shifts throughout the day, the human internal clock changes, as does our perception of the surrounding world. At twilight, the daylight recedes, and our bodies become less active, but the sun never sets in the digital world.

When the Sun Goes Down shows a selection of artworks by Assem Hendawi, Oona Libens, Lisa Tan, and Joline Uvman, where light and shadow act as resources and as silent co-narrators. The exhibition title is an analogy for Lisa Tans title Sunsets —a recurring choreography caused by the spinning earth creating the illusion of sunset, to which humans feel a peculiar pull. At the same time, the exhibition title points to the spatiotemporal moment when the sunlight is about to disappear and be replaced by our concerns about its absence.


Assem Hendawi is an artist and researcher based in Alexandria who works with videos, computer-based media, and text whose works act as spaces for worldmaking. His work questions historical and sociopolitical events around planetary computation, critical posthumanities, and the way in which technology constructs subjectivity. Through heuristics that extend from the abstract and philosophical to the imaginary and the absurd, Hendawi explores the manipulations that accompany late capitalism’s technologies as the site of rewriting narratives, identities, and traditions.

Oona Libens is an artist and musician living in Malmö whose work revolves around the history of the moving image. In her performances — a hybrid between abstract object theatre and educational documentary — she develops a distinctly crafted universe consisting of fragile mechanisms and analog techniques. Often taking shadow theatre as a starting point, she also operates and manipulates other historical and more recent projection techniques in order to expose its mechanisms. In this way, she creates a dialogue between old and modern media phenomena, from the magic lantern as an educational tool to today’s touch screens and virtual reality.

Lisa Tan is an artist living in Stockholm where she is Professor of Art at Konstfack. Her work traces the contours of life as it is shaped by desire and determined by the contingent encounters that form it. To do this, she draws from an array of disparate associations:properties of certain natural phenomena, biographical details of one or two literary figures, violent encounters that recall others, and many more mobilizing triggers. Her process is initiated by an intuitive sense for how a situation or question that is personal in nature, when imbued with feeling, develops into a conversation on subjectivity and its relation to language, its impact on society, and its resonance in a world of others. Her work takes the form of installation, photography, video, and writing, among other gestures.

Joline Uvman is an artist based in Berlin and Motala who works with installation, sculpture, text, and photographic processes. In her work, she seeks to grasp the senses of time and affect by merging various types of expressions and languages. Her most recent project AutoBios Grapho, presented at StudyForArtPlatform 2023-2024, is an exhibition in three parts departing from the novel Autobiography of Red by poet Anne Carson. The work Auto BiosGrapho can be seen both as a dissection of the form of the autobiography and a meditation on lineage. In this work, Uvman seeks to find an emotional meeting point of the personal and the structural by bringing together the material, the written, the pictorial, and the mathematical.

Sara Rossling is an independent curator and writer living in Malmö. She is interested in site and context-related work and values collaborative processes. She has curated and co-curated contemporary art exhibitions, projects, and public art in historic venues, outdoors environments, museums and art spaces in Sweden and internationally. Her recent exhibitions are Persistence Through Joy (with Power Ekroth), Something Else Cairo Off Biennale, 2023; Om Sorg Trollkonster och Humor, Växjö konsthall, 2023; Sticklingar, Uppsala konstmuseum, 2022; ISLET FICTIONS Or the Presence of the Gap (with MeryemSaadi), Art Lab Gnesta, 2022, and Rumours an audio exhibition at Index - The SwedishContemporary Art Foundation, Stockholm, 2022. She sits on the board of the Nordic ArtAssociation in Sweden, and between 2020-2022 she was the chairman.


SWE

En längre text om utställningen av kuratorn kan läsas via denna länk: (på engelska)

When the Sun Goes Down är en grupputställning där ljuskänsliga processer, bildskapande och skrivande utforskar jaget i relation till det matematiska och detstrukturella samt till de trösklar som naturmiljön väcker. I utställningen framkallar videoverk, skuggspel, installation och fotografi språkliga och visuella förskjutningar, imitationer av den fysiska världen samt betraktelser över sambandet mellan människans inre och landskapets cykler.

Jordens rotation skapar en dygnsrytm som påverkar nästan alla organismer.
När solljuset skiftar under dagen förändras människans inre klocka, liksom vår uppfattning av vår omvärld. I skymningen avtar dagsljuset och våra kroppar blirmindre aktiva, men solen går aldrig ner i den digitala världen.

When the Sun Goes Down visar ett urval av konstverk av Assem Hendawi, Oona Libens, Lisa Tan och Joline Uvman där ljus och skugga verkar som resurser och som tysta medberättare. Utställningstiteln är en analogi till Lisa Tans titel Sunsets — en återkommande koreografi orsakad av den snurrande jorden som skapar en illusion av solnedgång vilken människor känner en särskild dragning till. Samtidigt pekar utställningstiteln på det tid-rumsliga ögonblick då solljuset är på väg att försvinna och ersättas av vår oro över dess frånvaro.


Assem Hendawi är en visuell och forskande konstnär baserad i Alexandria som arbetar medvideo, datorbaserade medier och text vars verk fungerar som utrymmen för världsskapande. Hans arbete ifrågasätter historiska och sociopolitiska händelser kring planetarisk beräkning, kritiska posthumaniteter och det sätt på vilket teknologin konstruerar subjektivitet. Genomheuristik som sträcker sig från det abstrakta och filosofiska till det imaginära och absurda, utforskar Hendawi de manipulationer som följer med senkapitalismens teknologier somplatsen för att skriva om berättelser, identiteter och traditioner.

Oona Libens är en konstnär och musiker bosatt i Malmö vars verk kretsar kring den rörliga bildens historia. I sina föreställningar, en hybrid mellan abstrakt objektteater och pedagogisk dokumentär, skapar hon ett distinkt universum bestående av ömtåliga mekanismer och analoga tekniker. I sitt arbete tar hon ofta skuggteatern som utgångspunkt men arbetar och manipulerar även andra historiska och nyare projektionstekniker för att avslöja dess mekanismer. På så sätt skapar hon en dialog mellan gamla och moderna mediefenomen från lanterna magica som pedagogiskt verktyg till dagens pekskärmar och VR (virtual reality).

Lisa Tan är en konstnär bosatt i Stockholm där hon är professor i konst på Konstfack. Hennes verk spårar livets konturer så som det formats av begär och bestäms av de tillfälliga möten som bildar det. För att göra detta hämtar hon material och inspiration från en rad olika associationer: egenskaper hos vissa naturfenomen, biografiska detaljer om vissa litterära gestalter, våldsamma möten som påminner om andra sådana, och många fler mobiliserande triggers. Hennes process initieras av en intuitiv känsla för en situation eller fråga som är personlig till sin natur, genomsyras av känsla och utvecklas till ett samtal om subjektivitet och dess relation till språket, dess påverkan på samhället och dess resonans i en värld av andra. Hennes arbete tar formen av bland annat installation, fotografi, video och skrivande.

Joline Uvman är en konstnär baserad i Berlin och Motala som arbetar med installation, skulptur, text och fotografiska processer. I sitt arbete söker hon greppa förnimmelsen av tidoch affekt genom att förena olika typer av uttryck och språk. Hennes senaste projekt AutoBios Grapho, som presenteras på StudyForArtPlatform 2023-2024, är en utställning i tredelar som utgår från romanen Autobiography of Red av poeten Anne Carson. Verket AutoBios Grapho kan ses både som en dissektion av självbiografins form och en meditation överhärstamning. I detta arbete söker Uvman hitta en känslomässig mötesplats för det personligaoch det strukturella genom att för samman det materiella, det skrivna, det bildmässiga och det matematiska.

Sara Rossling är en fristående curator och skribent bosatt i Malmö. Hon är intresserad av plats- och kontextrelaterat arbete och värdesätter samarbeten och processer. Hon har curerat och sam-curerat utställningar, projekt och offentlig konst på historiska platser, i olika utomhusmiljöer, på museer och konstrum i Sverige och internationellt. Hennes senaste utställningar är Persistence Through Joy (med Power Ekroth), Something Else Cairo Off Biennale, 2023; Om Sorg Trollkonster och Humor, Växjö konsthall, 2023; Sticklingar, Uppsala konstmuseum, 2022; ISLET FICTIONS Or the Presence of the Gap (med MeryemSaadi), Art Lab Gnesta, 2022, och Rumours en ljudbaserad utställning på Index - Stiftelsen Svensk Samtidskonst, Stockholm, 2022. Rossling sitter i styrelsen för Nordiska Konstförbundet i Sverige och var dess ordförande mellan 2020-2022.Installation view, Joline Uvman, Oona Libens and Lisa Tan
.Installation view, Joline Uvman, Oona LibensJoline Uvman, Quant Stones, 2023, photo montage on aluminiumJoline Uvman, Quant Stones (detail), 2023, photo montage on aluminiumInstallation view (evening), Oona Libens and Lisa Tan
Installation view, Oona Libens, Nephology - A Chorus of Clouds,
2023, time-based installation, light and shadow play objects.


Detail, Oona Libens, Nephology - A Chorus of Clouds, 2023, time-based installation, light and shadow play objectsInstallation view, Oona Libens, Nephology - A Chorus of Clouds,
2023, time-based installation, light and shadow play objects.
Installation view, Assem Hendawi, SIMIA - Stratagem for Undestining, 2022, video.


Photos: Ingrid Jacobsen, Maria Norrman and the artists.