Malmö Open Call
Alex Hudson (UK)
Youngjae Lih 
(KOR)
Johan Lundin 
(SE)
Camilla Edström Ödemar
k (FIN)
28/10 - 20/11 2016


Curated by Benjamin Andersson, Madelaine Sillfors & Sofia Wickman 


SE
Galleri CC presenterar Malmö Open Call - utifrån 40 ansökningar har vi valt ut fyra konstnärskap. Vår ambition med Malmö Open Call har varit att uppmärksamma samtida lokala konstnärer och ge en inblick i den samtida konsten i Malmö. Tre kuratorer med olika referensramar har arbetat fram ett utställningsrum där verk som vid första anblick inte verkar särskilt besläktade överlappar och skapar ett nytt sammanhang.

ALEX HUDSON
Alex Hudson (f. 1976,  UK)
Min ambition är att göra målningar med kvick och van hand, för att sätta min skicklighet och teoretiska kunskap om mediet på prov. Arbetet utvecklas ur ett behov av att skapa eller hitta bilder som löst passar med cykeln av idéer som ligger till grund för min praktik. Titlarna på målningarna anspelar ofta på ett magiskt eller extraordinärt ögonblick, och refererar till konsthistoriska genrer så som romantiken och det sublima samtidigt som det lånar av formella allegorier ur måleriets historia.
www.alexhudson.co.uk

YOUNGJAE LIH
Youngjae Lih (f. 1984, Sydkorea) bor och verkar i Malmö. Youngjae utbildade sig till ingengör och arbetade inom halvledarindustrin, han fortsatte utforska sina intresseområden och bestämde sig slutligen för att ta sitt brinnande intresse för konst på allvar och bli konstnär. Med fokus på redan existerande objekt och deras interaktion med varandra, följer han skapandet av ny mening och de berättelser som uppstår. I sitt konstnärskap använder han sig av olika medium men verken har en har en tydlig gemensam nämnare i den grammatiska och lingvistiska strukturen. Lih har ställt ut i Norge, Sverige och Sydkorea, och har visat verk på konferenser och festivaler i Berlin och Seoul. Youngjae Lih arbetar inom ett brett spektrum; fotografi, film, screentryck och ljud. Hans intresse för naturfenomen i kombination med noggranna observationer resulterar i ett visuellt och auditivt språk med poetiska dimensioner.
www.youngjaelih.com

JOHAN LUNDIN
Johan Lundin (f. 1988, Sverige) är en konstnär som arbetar med performance, installation och video. Den rörliga kroppen och dess uttryck är central i dessa produktioner
som formas av frågor om genusidentiteter och deras relation till sociala strukturer.
Hantverket formar en förståelse för hur en kropp av material, ljus och ljud utgör miljöer av perception och känsla. Scenografi och kostym visualiserar ett parodierande av fysiska miljöer och material. Iscensättningarna synliggör platsers identitet och funktion i relation till deras historiska, sociala och kulturella sammanhang.
Performativiteten och den publika interaktionen kan förstås genom att relatera till begreppet konceptuell dans som att gå in i en roll och anta ett uppdrag eller en karaktär. Ett synsätt kommuniceras om hur en plats alltid förstås genom den karaktär som antar utrymmet, sätter liv och karaktär till det eller dansar där. Genom en vidgad tolkning av dans kan vi välja att förstärka en plats, se den som något annat eller få den att fullständigt försvinna Teman inkluderar funktion och begränsning i det talade ordet kontra kroppsspråket och den dynamiska relationen mellan perception och interpretation. Johan Lundin är utbildad vid Konstfack (SE), Högskolan för design och konsthantverk (SE), Konsthögskolan i Bergen (NO) och Dans och Cirkushögskolan (SE).
www.johanlundin.com

CAMILLA EDSTRÖM ÖDEMARK
Camilla Edström Ödemark (f. 1985, Finland) är en bild- och mediakonstnär vars praktik kretsar kring det dynamiska förhållandet mellan populärkultur, världsåskådning och identitetsrepresentation. Hennes verk är ofta baserade på nedladdat material och antyder att berättelserna inom vår kultur påverkar hur vi uppfattar oss själva, samtidigt som vilka vi anser oss vara påverkar de berättelser vi väljer att berätta I videoverket This Happened to Us, undersöker Edström Ödemark hur vi på ett psykologiskt plan bearbetar miljöfrågan. Hon jämför miljöförstöring med att förlora en älskare och ett sätt att hantera smärtan efter ett förhållande är att begrava sig i TV-serier. Här använder Edström Ödemark sig av två hajpade teman inom samtida TV, det post-apokalyptiska och det neo-medeltida, som ett sätt att prata om hur vi genom fiktion också närmar oss konsekvenserna av vår inverkan på naturen.
www.edstromodemark.com

Varje år bjuder Galleri CC in till ett Open Call, i år har vi valt att uppmärksamma lokalt verksamma konstnärer. 2015 gjorde Galleri CC ett internationellt videokonstmarathon med 72 konstnärer.

EN
Gallery CC presents Malmö Open Call - on the basis of 40 applications, we have selected four artists. Our ambition with the Malmö Open Call has been to focus on local artists and provide an insight into the contemporary art scene in Malmö. Three curators from different fields worked together and here they present an exhibition where the works at first glance do not seem particularly related to each other but overlap and create a new context.

ALEX HUDSON
Alex Hudson (b.1976 London UK)
My ambition is to make paintings that test skill and theoretical knowledge of the medium with a deft hand and pictorial wit. The work continues to evolve out of a need to create or find imagery that loosely fits with the cycle of ideas that underpin my practise. The titles of the paintings often allude to a magical or extraordinary moment, riffing off of art historical genres such as Romantacism and the Sublime while borrowing from formal tropes across the history of painting.
www.alexhudson.co.uk

YOUNGJAE LIH
Youngjae Lih (b. 1984 Seoul) lives in Malmö. Previously, he studied and worked as an electronic engineer in the semiconductor industry. Whist working, he kept exploring different fields and decided to finally turn his passion for art into a profession in 2010. Focusing on the nature of existing objects and the interactions between them, he is interested in the syntax and formation of new narrative strands. In this sense, the majority of his works developed in different mediums share an obvious grammatical and linguistic structure. He has shown his work in Norway, Sweden and South Korea. And he has also presented his work at conferences and festivals in Berlin and Seoul. Youngjae Lih has a broad practice that encompasses the artistic disciplines of photography, film, screen-printing and sound. His interests in natural phenomena combined with structural observations result in a visual and auditory language that has an intrinsically poetic dimension.
www.youngjaelih.com

JOHAN LUNDIN
Johan Lundin, born 1988, is an artist producing performance, installation and video. The moving body and its expression is central in these productions which are shaped by questions of gender identities and their relation to social structures.
The craft is forming an understanding of a body of material, light and sound constituting environments of perception and sensation. Scenography and costumes are visualizing a parody of physical environments and material. These stagings display the identity and function of a site, indicating the sites geographic location, historical, social and cultural context. The performativity and audience interactivity could be understood through relating to the notion of conceptual dance as going in to a role, taking on a mission or a character. An approach is communicated of a setting to always be understood through the character enacting the space, putting life and character in to it or dancing in it. Stating that by the act of dancing one can choose to enhance a setting, see the setting as something else or make the setting disappear completely.
Themes include the functions and limitations of the spoken word versus the body language and the dynamic relationship between perception and interpretation.
Johan Lundin is educated at Konstfack (SE), Steneby School of Design and Crafts (SE), Bergen Academy of Art and Design (NO) and School of Dance and Circus (SE).
www.johanlundin.com

CAMILLA EDSTRÖM ÖDEMARK
Camilla Edström Ödemark (b. 1985, Åland, Finland) is a visual and media artist addressing the dynamic relation between popular culture, worldview and representation of identity. Using mainly downloaded material, her work suggests that the stories of our culture affect who we are, at the same time as who we are affects the stories we choose to tell.
In the video This Happened to Us, Edström Ödemark investigates how we psychologically deal with environmental issues. Comparing ecological disaster with the loss of a lover, a way of dealing with the pain is to binge-watch TV-series. Here, the artist uses two hyped themes within contemporary TV, the post-apocalyptic and the neo-medieval, to talk about how we through fiction approach the consequences of our environmental impact.
www.edstromodemark.com

Every year Galleri CC arranges an Open Call, this year we chose to focus on local artists. In 2015 Galleri CC made an international video art marathon with 72 artists.
Camilla Edström Ödemark
This Happened To Us (2016)
Video 05:51 min
Johan Lundin
Home (2015)
Mdf, bläcktryck på papper
140 x 140 x 109 cmAlex Hudson
Troupe (2016)
Olja på linneduk
200 x 150 cm

Youngjae Lih
The flues (2015)
Svartvitt silver gelatin fotografi framkallat av konstnärer
genom specialframställda kemikalier.
108 cm x 145 cm
Johan Lundin
Swimming Hall (2015)
Mdf, bläcktryck på papper
140 x 140 x 109 cm
Youngjae Lih
The Space #1 (2014)
Video, 10:17 min