Nils Ekman (SE)
Muyeong Kim
(KR)

DNA, L, IM NO, ILL TILL, DAER T

1/2 - 24/2 


Curator Johan Wiman (SE)


SE
Deep Time är idén om geologisk tid. Ordet deep (djupgående, svårfattlig) indikerar att dessa tidsmässiga storheter sträcker sig bortom vår föreställningsförmåga. Som i att halveringstiden för utarmat uran är ca 4,5 biljoner år, ungefär lika länge som Jordens ålder. Rösten som talar I utställningen berör de frågor som uppstår när ett kollektivt minne skall bevaras under en oföreställbart lång tid. Då relativt enkel information, såsom farorna kring radioaktivt avfall ska förmedlas för en extremt avlägsen framtid, vilka är de förestående missuppfattningarna? Texten som reciteras inkorporerar myter, poplåtar, internet-nyheter, dikter, vetenskapliga reportage och legender till en förvirrande helhet. Om vårt språk kommer att förvrängas till den grad att det är nästintill otydbart för framtida uttolkare, vad kan tänkas bestå av dess ursprungliga betydelser och intentioner?

Bullet Time är en term som används Inom filmindustrin för att benämna en extrem transformation av tid och rum. Effekten åskådliggör skeenden som skulle vara för snabba för en fysisk kamera att uppta, såsom flygande kulor. Detta är möjligt inom ramarna för en datorgenererad miljö där kameran är frigjord från tid och rum. Det videoverk som visas i utställningen innehåller digitala 3D animationer i kombination med bilder från en stor grotta I Sydkorea. De datorgenererade formerna roterar sakta medans de smälter samman med grottans texturer, och väver på så vis ihop ytor av algoritmiskt och geologiskt ursprung. Då det organiska förenas med det artificiella blir också grottväggens geologiska tidsrymd upplöst inuti den datorgenererade miljön med effekten av ett upphävande av temporaliteter, som när en hjälte långsamt duckar för kulor.

EN
Deep time is the concept of geological time. The word deep implies that these timescales reach beyond what is imaginable. As in the fact that the half-life of depleted uranium is around 4.5 billion years, roughly the same as the age of the Earth. The voice that speaks in the exhibition deals with questions that arise when a collective memory is to be preserved for an unimaginably long time. When relatively simple information, like that of the dangers surrounding nuclear waste shall be passed on for a vastly remote future, what are the impending misinterpretations? The recited text incorporates myth, web news, popular songs, poems, scientific reportage and legends into a confusing whole. Supposing our language will be obscured to the point of being indecipherable for future interpreters, what will remain of its original meaning and intentions?

Bullet time is a term within the film industry referring to an extreme transformation of time and space, making events visible that would be too fast for a physical camera to capture, such as flying bullets. This is possible within a computer-generated environment where the camera is detached from time and space. The video work in this exhibition contains digital 3D animations in combination with images from a large cave in South Korea. The computer-generated forms move slowly as they blend with textures of the cave walls, weaving surfaces of algorithmic and geological origin. As the organic and the artificial collapse, the deep time of the cave wall is dissolved within the computer-generated environment, creating a suspension of temporalities, like that of a hero slowly dodging bullets.
On A Horse Made of Clouds (2013)
Pen on paper
140 x 180 cm

On A Horse Made of Clouds (2013)
Pen on paper
140 x 180 cm