Madeleine Aleman  (SE)
Vala T. Foltyn 
(PL/DK/SE)
Sebastian Wahlforss 
(SE)
Ways of Journeying
3/9-3/10 2021


Film screening 4, 20 and 29 September
Madeleine Aleman (SE)

Performance Friday 24 September 19:00
Vala T. Foltyn (PL/DK/SE)
Malmö Gallery Weekend


Curator: Maria Norrman (SE)The exhibition Ways of Journeying shows three artists who all work around rituals, journeys, dreams or meditations.

Journeying is a double sided term used to connote both the spiritual path of an individual, which can involve travelling in the physical world, and is also a word used to describe travelling in a dreamlike realm, through meditations or other influences.


Sebastian Wahlforss film Fragments of Illumination (18 min, 2017) is an exploration of filmic intensities and on light itself, which is linked to the film medium and the subject of the film: the city of Varanasi, India, also known as Kashi which means luminous in sanskrit.

Fragments of Illumination is a dreamscape-like journey through the city at night. Black and white images enhance the light and the dark as Wahlforss acts as an onlooker of Varanasi, and carefully chooses his filmic fragments to not fall into deep set filmic clichés. The film meditates on the state of the traveller, curious of their environment, connecting from a distance with what they see, with humans and non humans.

Sebastian Wahlforss (b. 1982 in Stockholm, Sweden) works with consciousness and representation from a post-materialistic perspective. He has participated in exhibitions at Ujazdowski CCA (Warsaw, PL), The Bomb Factory (London, UK), Coyote (Stockholm, SWE) among others and has screened his films at festivals such as Göteborg film festival and Visions du Réel.Madeleine Aleman uses the method Active Imagination, developed by the psychoanalyst C.G. Jung, when creating her work. The method leads to a kind of meditative state which opens up a person to the unconscious and to the spiritual world. Aleman works with historical figures such as the doctor and writer Axel Munthe (1857-1949), the mystic Emanuel Swedenborg (1688-1772) and the artist Hilma af Klint (1862-1944), whom Aleman has a very close connection to.

In the exhibition at Galleri CC, she shows blackboard drawings, made right after practicing Active Imagination. One of the blackboards will be changeable and re-drawn every week during the exhibition period.

During the exhibition period Aleman will host three film screenings where she shows documentation of three performance dinners made for the spirits of Munthe, Swedenborg and af Klint, plus invited guest spirits. Aleman speaks with them, asks questions and mediates their answers to us. She finishes every three folded performance with a sound ritual. Short versions of these dinners are shown in the exhibition.

Madeleine Aleman (b. 1959 in Stockholm, Sweden) uses different materials and techniques in her art, but the driving force is the same; she integrates her passions, namely art, psychology and spirituality. Since 2012 she has expressed herself through performance, drawing and printmaking. Aleman practices different techniques to reach hypnagogic states of consciousness and she also uses the Chinese oracle I Ching for divination. As an artist, to put oneself in hypnagogic states offers the opportunity to clear away layers of preconceived notions, to get around incorporated habit patterns and to find a more direct, inner mode of expression.

Madeleine Aleman has studied at the University College of Arts, Craft and Design and is also a certified Art Therapist. She has exhibited throughout Sweden and  also in Spain, China and Canada. She lives and works in Malmö, Sweden.
www.aleman.se

Film screeningevents + refreshments or a meal, by Madeleine Aleman.
Free but booking required - visit the event pages for more info

4 September: Axels Måltid www.facebook.com/events/573396360453449/

20 September: En måltid i Swedenborgs lusthus https://www.facebook.com/events/177243111176170/

29 September: Hilmas måltid: https://www.facebook.com/events/514900189601851/

Events that can be seen through the gallery window:

Madeleine Aleman will be drawing a new picture on one of the blackboards in the exhibition on September 7 and September 21 at 4pm.Vala T. Foltyn is a performance artist, researcher, queer witch. She is also a founder of Lamella – the house of queer arts in Kraków, Poland. She is currently working on her research at Malmö Art Academy. The research proposal tackles the idea of queering the archives as a speculative practice and an attempt for subversing and reclaiming the relationship of power and knowledge by tracing the invisible, hidden and lost. The project focuses specifically on the analysis of the case of a century old villa located in Kraków, Poland, whose history and legacy are at risk to be forgotten. The villa was built in 1907 and in last severeal years sheltered queer art community. She works with the notions of witchcraft and queering the archives of the villa as mapping the magic of its former tenants, ghosts, dreams, hallucinations and other non-human beings.

Her installation “Witching the unspoken” for the exhibition is a queer translation of the archives into a textile matter. She also presents performance documentation “Vala for Aneta” by Maja Chiara Faber. The ritual of mourning was performed in her former house in 2018, shortly before the villa was shut down due to development plans of the area.

Vala T. Foltyn will do a live performance on Friday 24 September at 19.00. The performance is a reenactment of the mourning ritual, a queer elegy.
SE

Madeleine Aleman  (SE)
Vala T. Foltyn
(PL/DK/SE)
Sebastian Wahlforss 
(SE)

Ways of Journeying
3/9-3/10 2021


Filmvisning 4, 20 och 29 september
Madeleine Aleman (SE)

Performance Fredag 24 september 19:00
Vala T. Foltyn (PL/DK/SE)
Malmö Gallerihelg


Curator Maria NorrmanUtställningen Ways of Journeying visar tre konstnärer som alla arbetar kring ritualer, resor, drömmar eller meditationer.

Journeying är en term med dubbel betydelse som används både för att beskriva en individs andliga väg, vilket kan innebära att resa i den fysiska världen, men också för att beskriva resor i en drömlik värld, genom meditation eller andra influenser.


Sebastian Wahlforss film Fragments of Illumination (18 min, 2017) är en utforskning av filmintensiteter och ljuset, som är kopplat både till filmmediet och filmens ämne: staden Varanasi, Indien, även känd som Kashi vilket betyder lysande på sanskrit.

Fragments of Illumination är en drömbildsliknande resa genom staden på natten. Svartvita bilder intensifierar ljuset och mörkret när Wahlforss agerar som en åskådare av Varanasi och väljer noggrant sina filmfragment för att inte falla djupt in i filmklichéer. Filmen mediterar över resenärens tillstånd, nyfiken på sin omgivning, knyter an från avstånd till det han ser, till människor och icke-människor.

Sebastian Wahlforss (f. 1982 i Stockholm) arbetar med frågor om medvetandet och representation utifrån ett post-materialistiskt perspektiv. Han har medverkat i utställningar på bl. a. Ujazdowski CCA (Warszawa, Polen), The Bomb Factory (London, England), Coyote (Stockholm, Sverige) samt visat sina filmer på Göteborg Film festival och Visions du Réel (Nyon, Schweiz).Madeleine Aleman använder metoden Aktiv imagination när hon skapar sina verk. Metoden är utarbetad av psykoanalytikern C.G. Jung och leder till ett slags meditativt tillstånd som öppnar upp en person för det omedvetna och för den andliga världen. Aleman arbetar med historiska personer, såsom läkaren och författaren Axel Munthe (1857-1949), mystikern Emanuel Swedenborg (1688-1772) och konstnären Hilma af Klint (1862-1944) som Aleman har en mycket nära koppling till.

I utställningen på Galleri CC visar hon svarta tavlan-teckningar, gjorda direkt efter att ha använt Aktiv imagination. En av tavlorna kommer att byta motiv och tecknas om varje vecka.

Under utställningsperioden kommer Aleman att vara värd för tre filmvisningar där hon visar dokumentation av tre performancemiddagar gjorda för Munthe, Swedenborg och af Klints andar, plus inbjudna gästandar. Aleman pratar med dem, ställer frågor och förmedlar deras svar till oss. Hon avslutar varje tredelad performance med en ljudritual. Korta versioner av dessa middagar visas i utställningen.

Madeleine Aleman (f. 1959 i Stockholm) använder olika material och tekniker i sin konst, men drivkraften är densamma; hon integrerar sina passioner, nämligen konst, psykologi och andlighet. Sedan 2012 har hon uttryckt sig genom performance, teckning och grafik. Aleman praktiserar olika tekniker för att nå hypnagoga tillstånd och hon använder också det kinesiska oraklet I Ching för att spå. Att försätta sig själv i hypnagoga tillstånd som konstnär erbjuder möjligheten att rensa bort lager av förutfattade föreställningar, att komma runt inbyggda vanemönster och att hitta ett mer direkt, inre uttryckssätt.

Madeleine Aleman har studerat vid Konstfack och är också certifierad bildterapeut. Hon har ställt ut runt om i Sverige och även i Spanien, Kina och Kanada. Hon bor och arbetar i Malmö.

www.aleman.se

Filmvisningsevent + förfriskningar eller en måltid, av Madeleine Aleman.
Gratis men bokning krävs. Besök eventsidorna för mer information.

4 September: Axels Måltid www.facebook.com/events/573396360453449/

20 September: En måltid i Swedenborgs lusthus https://www.facebook.com/events/177243111176170/

29 September: Hilmas måltid: https://www.facebook.com/events/514900189601851/Event som kan ses genom gallerifönstret:

Madeleine Aleman tecknar en ny bild på en av de svarta tavlorna i utställningen, 7 och 21 september kl 16.00.Vala T. Foltyn är performancekonstnär, forskare, queerhäxa. Hon är också grundare av Lamella - house of queer arts i Kraków, Polen. Hon arbetar för närvarande med sin forskning vid konsthögskolan i Malmö. Hennes forskningsförslag bearbetar idén om att queerläsa arkivet som en spekulativ praxis och ett försök att undergräva och återta förhållandet mellan makt och kunskap genom att spåra det osynliga, det dolda och förlorade.
Projektet fokuserar specifikt på analysen av en hundraårig villa belägen i Kraków, vars historia och arv riskerar att glömmas bort. Villan byggdes 1907 och huserade under de senaste åren ett queert konst-community. Foltyn arbetar med föreställningar om trolldom och att queerläsa villans arkiv som en kartläggning av dess tidigare hyresgäster, spöken, drömmar, hallucinationer och andra icke-mänskliga varelser.

Foltyns installation i utställningen, "Witching the unspoken" är en queer översättning av arkiven till textilt material. Hon presenterar också performancedokumentationen "Vala for Aneta" av Maja Chiara Faber. Sorgeritualen utfördes 2018 i Foltyns tidigare hus, strax innan villan stängdes på grund av utvecklingsplanerna för området.


Vala T. Foltyn gör en live performance fredag 24 september kl 19.00. Performancen är ett återskapande av en sorgeritual, en queer elegi.Madeleine Aleman


Madeleine Aleman


Madeleine Aleman


Madeleine Aleman
Trailer för Axels Måltid, En måltid i Swedenborgs lusthus  och Hilmas måltid


Madeleine AlemanVala T. Foltyn


Vala T. Foltyn
Witching the unspoken
2021Vala T. Foltyn
Vala for Aneta
2018Sebastian Wahlforss
Fragments of Illumination
2017Sebastian Wahlforss
Fragments of Illumination
2017