Zahra Moein (IR) Afrang Nordlöf Malekian (IR/SE)
Dispersive movements
3 - 26 March 2023Opening:
Friday 3 March: 17.00 - 21.00

Performance:
Friday 3/3 19.00 Zahra Moein - notes on vulnerability and braveness

Artist talk:
Saturday 4 March: 14.00
With Zahra Moein and Afrang Nordlöf Malekian


Curator: Bahareh Mirhadinezhadfard (IR/SE), Maria Norrman (SE)


The exhibition Dispersive movements show the ambiguity of dispersion through memories and forgetting, notions of authenticity in the present, and the power of recall.
Memories of images and sounds; first-hand testimonies or cascades of mediations, stories told, copied cassette and video tapes, poignant images. Partly the depleting, where each mediation and recollection adds new layers of meaning, partly dispersion as an enabling force: magnetic fireplaces visible from afar, lingering warmth from the unification of the mehmooni (a social gathering by invitation to someone’s home, e.g., dinner, dance party, celebration, etc.)  through music and dance, where low frequencies travel through concrete walls and high-frequency images bear witness to a non-binary, agile and more sonorous economy.

When I cut open a pomegranate, I am unsure of the difference in truth between having experienced something there and then versus having heard about it from afar. Memory is not the truth-bearing link between ourselves and what we have been through, done, or been affected by in the past. To remember is to create detours and perhaps memory is what we want to remember while history reminds us of everything else; the need to remember and to be deprived of one's memory, of warm memories, cold looks, and forgetfulness as enigmatic enablers.

Text: Bahareh Mirhadinezhadfard, Maria Norrman


𝐆𝐚𝐥𝐥𝐞𝐫𝐢 𝐂𝐂 proudly presents the exhibition Dispersive movements with Zahra Moein and Afrang Nordlöf Malekian.

Afrang Nordlöf Malekian’s
performance Keeping Up with the Iranians emerges from the music history of Iran pre-revolution by reconstructing a mehmooni (a social gathering by invitation to someone’s home, e.g., dinner, dance party, celebration, etc.)
Three handheld video cameras were handed out to the audience, who could film the performance as they pleased.

Listening to Images shows portraits of banned pre-revolutionary (1979) Iranian and Arab singers. The posters speak of music’s complex role in Iranian history—sometimes forbidden, yet always desired. Music threatens oppressive regimes since it is a key to altered states of being. It makes the “impossible” or “improbable” viable.
Listening to Images aspires to find what canceled futurities Iranian and Arabic music vibrates into life again.

In Nordlöf Malekian’s and Cypriot artist Iliada Charalambous’s performance, The Taste of Pomegranate, participants were invited to prepare pomegranate syrup on top of a pomegranate-illustrated tablecloth with printed stories about this precious fruit. At Galleri CC, this tablecloth is displayed, carrying its stains and stories as a testimony of what was once lived, loved, and digested.


Zahra Moein - notes on vulnerability and braveness

Sometimes the last tool you have is your memory. The last way of resistance. You were the witness and all you can do now is try to remember, trying to tell people to fight against amnesia. Sometimes your identity is your memory. After a while, the time gets new meaning for you. Past now and future. The past will cover all of it. The new version of the past. Past with a new narrative. Ahh narrative, it’s all about that. Right? How you are going to tell the story. Which story are people going to remember?

The work notes on vulnerability and braveness is a glance of my life since I left Iran and it is inspired by the work of Chantal Akerman.

The video Viewer and the view is a self-portrait in 4 sections about everyday life in urban areas in Isfahan Iran in 2016.  The primary idea revolves around the Gaze and the relation of self.


Afrang Nordlöf Malekian (1995) is an artist whose practice concerns history’s hidden actors and makers. He puts historicity into use as a form of documentation and aspiration that calls for improbable and impossible futurities. His practice examines how narratives, hierarchies, systems, and language disappear, return, and transform in the most unexpected ways; the bootleg culture of Tehrangeles’ music, the non-binary South-West Asian beauty standards, or the Chilean and Iranian leftist movements forced to organize in exile.


Nordlöf Malekian has previously conducted artistic research at the Arab Image Foundation, Beirut, and been a resident at Cité Internationale des Arts, Paris. He has shown at the 10th Berlin Biennale, Moderna Museet, Tensta Konsthall, IASPIS, Tegel, Botkyrka Konsthall, Page Not Found, Norbergfestival, Marabouparken, Nuda, Pina. Nordlöf Malekian’s work is in public collections, including Moderna Museet, Public Art Agency Sweden, Arab Image Foundation Library, and Botkyrka konsthall.Zahra Moein was born 1993 in Iran. She draws inspiration from everyday experiences that shape her life, and brings it into her artistic practice. She works mostly with two main mediums: photography and video. In between photographic and cinematographic images, she sees the inclusion of her daily life, memories, and struggles and takes them into her artistic expression as a form of resistance and a source of purpose. In recent years, she has placed a strong emphasis on incorporating text into her artwork. She sees writing as a powerful and timeless feminist tool with the ability to offer an emancipatory approach to expression. Through the use of poetic language, she found a way to connect her written words to her photographs and videos, ultimately creating a more unified and impactful piece. Her artistic approach focuses heavily on narrative, intending to become the narrator of her life and assert agency over her own body.


From 2021-2022, Moein was a residency artist at IASPIS in Stockholm, where she developed her performance notes on vulnerability and braveness.


The exhibition is supported by Malmö Stad and KulturrådetUtställningen Dispersive movements visar spridandet och skringrandets tvetydighet genom minnen och glömska, föreställningar om äkthet i nuet, och återkallandets kraft. Minnen av bilder och ljud; förstahands-vittnesmål eller kaskader av medieringar, traderade berättelser, kopierade kassett- och videoband, gripande bilder. Dels det utarmande, där varje förmedling och åminnelse adderar nya lager av mening, dels spridande som möjliggörande kraft: magnetiska eldstäder synliga på håll, kvardröjande värme från den förenande kraften av en mehmooni (en social sammankomst, inbjudan till någons hem, t.ex. middag, fest och dans etc.) genom musik och rörelser, där låga frekvenser färdas genom betongväggar och högfrekventa bilder vittnar om en ickebinär, rörlig och ljudande ekonomi. 

När jag skär upp ett granatäpple blir jag osäker på skillnaden i sanningshalten mellan att ha upplevt något där och då gentemot att ha hört om det på omvägar. Minnet är inte den sanningsbärande länken mellan oss själva och det vi varit med om, utfört eller drabbats av tidigare. Att minnas är att skapa omvägar och kanske är det så att minnet är det vi vill minnas, medan historien påminner oss om allt det andra; behovet av att minnas och att berövas sitt minne, om varma minnen, kyliga blickar och glömska som gåtfulla möjliggörare.

Text: Bahareh Mirhadinezhadfard, Maria Norrman


𝐆𝐚𝐥𝐥𝐞𝐫𝐢 𝐂𝐂 presenterar stolt utställningen Dispersive movements med Zahra Moein och Afrang Nordlöf Malekian.


Afrang Nordlöf Malekians performance Keeping Up with the Iranians utgår från musikhistorien i Iran före revolutionen genom att rekonstruera en mehmooni (en social sammankomst genom inbjudan till någons hem, t.ex. middag, dans, fest, etc.)

Tre handhållna videokameror delades ut till publiken som filmade performancen som de behagade.

Listening to Images visar porträtt av förbjudna förrevolutionära (1979) iranska och arabiska sångare. Affischerna talar om musikens komplexa roll i iransk historia – ibland förbjuden, men ändå alltid begärd. Förtryckande regimer ser musik som ett hot eftersom den är en nyckel till förändrade tillstånd. Musik gör det "omöjliga" eller "osannolika" livskraftigt. Listening to Images strävar efter att upptäcka avbrytna framtider som iransk och arabisk musik vibrerar till liv igen.

I Nordlöf Malekians och den cypriotiska konstnären Iliada Charalambous performance The Taste of Pomegranate bjöds deltagarna in att tillaga granatäppelsirap på en duk illustrerad med granatäpplen och tryckta berättelser om denna dyrbara frukt. På Galleri CC visas denna duk med sina fläckar och berättelser som ett vittnesbörd om vad som en gång levt, älskats och ätits.


Zahra Moein - notes on vulnerability and braveness

Ibland är det sista verktyget du har ditt minne. Den sista vägen till motstånd. Du var vittnet och allt du kan göra nu är att försöka komma ihåg, och försöka berätta för folk att de ska kämpa mot minnesförlust. Ibland är din identitet ditt minne. Efter ett tag får tiden ny mening för dig. Tidigare nu och framtid. Det förflutna kommer att täcka allt. Den nya versionen av det förflutna. Det förflutna med en ny berättelse. Ahh berättelse, allt handlar om det. Eller hur? Hur du ska berätta historien. Vilken historia kommer folk att komma ihåg?

Verket notes on vulnerability and braveness är en blick på mitt liv sedan jag lämnade Iran och är inspirerat av Chantal Akermans verk.

Videon Viewer and the view är ett självporträtt i fyra delar om vardagslivet i urbana områden i Isfahan Iran 2016. Den primära idén kretsar kring Blicken och relationen till jaget.Afrang Nordlöf Malekian (1995) är konstnär och arbetar med historiens obemärkta aktörer och skapare. Han tar historiciteten i bruk som en form av dokumentation och uppfinning som aspirerar efter osannolika och omöjliga framtider. Ett undersökande av hur berättelser, hierarkier, system och språk försvinner, återkommer och transformeras på de mest oväntade sätten; motkulturen av iransk musik i Los Angeles, de icke-binära sydvästasiatiska skönhetsnormerna infiltrerade med moderna eller de chilenska och iranska vänsterrörelserna som tvingats organisera sig i exil.

Nordlöf Malekian har tidigare bedrivit konstnärlig forskning på Arab Image Foundation, Beirut, and varit residenskonstnär på Cité Internationale des Arts, Paris. Hans konst har visats platser som 10th Berlin Biennale, Moderna Museet, Tensta Konsthall, IASPIS, Tegel, Botkyrka Konsthall, Page Not Found, Norbergfestival, Marabouparken, Nuda, Pina. Nordlöf Malekian arbete finns representerat i publika samlingar som Moderna Museet, Statens konstråd, Arab Image Foundation Library och Botkyrka konsthall.


Zahra Moein
föddes 1993 i Iran. Hon hämtar inspiration från vardagliga upplevelser som formar hennes liv och använder dem i sin konstnärliga praktik. Hon arbetar främst med två medier: fotografi och video. Mellan fotografiska och filmiska bilder ser hon inkluderingen av sitt dagliga liv, minnen och kamp och använder dem sitt konstnärliga uttryck som en form av motstånd och en källa till mening. De senaste åren har hon lagt stor vikt vid att inkorporera text i sina verk. Hon ser skrivande som ett kraftfullt och tidlöst feministiskt verktyg med förmågan att erbjuda ett emancipatoriskt förhållningssätt till uttryck. Genom att använda poetiskt språk hittade hon ett sätt att koppla hennes skrivna ord till hennes fotografier och videor, vilket skapade ett mer enhetligt och slagkraftigt verk. Hennes konstnärliga praktik fokuserar starkt på berättande, med avsikt att berätta om hennes liv och kräva makt över hennes egen kropp.

Moein var artist in residence på IASPIS i Stockholm 2021-2022. Under sin residensperiod producerade hon notes on vulnerability and braveness.

Med stöd av Malmö Stad och Kulturrådet.Afrang Nordlöf Malekian


Keeping Up With The Iranians
Video, 28 min
2022-2023


Listening to Images
Giclée prints
70 x 100 cm
2022


The Taste of Pomegranate (in collaboration with Iliada Charalambous)
Textile
135 x 400 cm
2023
Afrang Nordlöf Malekian

Listening to Images
Giclée prints
70 x 100 cm
2022
Afrang Nordlöf Malekian

Keeping Up With The Iranians
Video, 28 min
2022-2023
Afrang Nordlöf Malekian

The Taste of Pomegranate (in collaboration with Iliada Charalambous)
Textile
135 x 400 cm
2023Zahra Moein

notes on vulnerability and braveness
Performance (3 march 19.00) and installation
2022-2023Zahra Moein

notes on vulnerability and braveness
Performance (3 march 19.00) and installation
2022-2023
Zahra Moein

Viewer and the view
Video loop, 2,10 min
2016