Daniel Fleur (SE)
Jennifer Myerscough
(EN/SE)
Ida Persson
(SE)
vidd
13/3-11/4 2021


Curator: Emm Berring


Galleri CC presentera tre intressanta Malmöbaserade målare med tre olika förhållningssätt till måleriet. Här möts Daniel Fleur, Ida Persson och Jennifer Myerscoughs målningar i ett nära samtal mellan varandra.

Persson konstruerar stora målningar vars måleri berör ambivalensen till maktstrukturer. Hennes verk balanserar mellan maskinell hårdhet och mänsklig sprödhet. I målningarnas påtagliga närvaro i rummet finns en kluvenheten, de är inbjudande men också dominerande. Konstruktionerna i hennes målningar är både auktoritära och papperstunt sköra. Deras initiala tydlighet är skenbar. Tankarna förs lätt till maskiner som kontrollerar kroppen men gränsen mellan maskin och kropp är osäker.

Fleur arbetar med ett starkt materialbaserat måleri som tar sin utgångspunkt i hårt komprimerade digitala dokumentationsbilder. I Fleurs måleri så letar han sig tillbaka från upplösningen av det fysiska i fotografier av måleri till ett konstnärskap djupt förankrat i färgen och dukens materialitet. En ny taktil artikulering uppstår runt det digitalt upplösta. Här vandrar tankarna till maskinen som kontrollerar och förändrar vårt seende. Kameran som inte bara vidgar våra vyer utan också reducerar vår blick och avmaterialiserar världen runt om oss. Någonting de digitalt upplösta bilder lätt för tankarna till är en tid som är försvunnen och otillgänglig.

Myerscoughs rikt måleriska arbeten rör sig runt ambivalenser av rumsligheter inom måleriet med utgångspunkt i idéen om naturen. I hennes målningar är både skapelsetiden och arbetsprocessen närvarande. I, de vid första anblicken yviga, målningarna finns en långsamhet som bjuder in till ett lika långsamt betraktande. Målningarna undflyr en fast läsning med sina mångtydiga rumsligheter och dess rikedom på ingångspunkter gör dem föränderliga över tid. Bildrummet expanderar innanför målningarnas ramar och platthet. Här i hennes verk samlever betraktarens blick med konstnärens.

Ida Persson (f. 1985) är verksam i Malmö. Hon är utbildad vid Umeå Konsthögskola och har deltagit i grupputställningar både i Sverige och utomlands, såsom Moderna-utställningen med framtiden bakom oss på Moderna Museet, Stockholm, Swedish Art Now, Sven-Harrys konstmuseum, Stockholm, Kalte Gesellschaft #2, Stadtgalerie Schwaz, Österrike och All We Are i Gdansk City Gallery, Polen.

Daniel Fleur (f. 1992) är verksam i Malmö. Han är utbildad vid Malmö Konsthögskola och haft soloutställningar såsom ‘Opaque Referents of Merge’ på Stene Projects Gallery, Stockholm,  och ‘Full Size Render’ på Galleri KANT, Copenhagen. Han har även deltagit på grupputställningar bland annat på Galleri Bo Bjergaard, Copenhagen och Galleri Arnstedt, Östra Karup.

Jennifer Myerscoughs (f. 1982) är verksam i Malmö. Hon studerade vid Umeå Konsthögskola. Hon har haft solutställningar såsom ‘To Could I, Or To Couldn't I’ at POM Gallery, Mariefred, och deltagit i gruputställningar likt ‘Mörkveden’ på Malmö Konsthall, ‘Nu’ på Museum Anna Nordlander, Skellefteå’ och ‘BOXPLAY, 8.SALONG’ in Hamburg, Germany.VIKTIG INFORMATION:
På grund av covid-19-pandemin har vi ändrat våra öppettider. Tyvärr måste vi meddela att det på grund av rådande rekommendationer inte kommer vara någon vernissage för denna utställning. Välkommen att besöka oss och se utställningen under öppettiderna, men vi tillåter endast fyra besökare i galleriet åt gången. Håll avstånd till varandra, tvätta händerna, följ rådande rekommendationer och stanna hemma om du känner dig minsta lilla sjuk. Vi erbjuder ansiktsmask vid förfrågan.Våra nya öppettider är:
Torsdag - Fredag: 15:00 - 19:00
Lördag - Söndag: 13:00 - 17:00EN
Galleri CC presents three interesting Malmö based painters with three different approaches to painting. Daniel Fleur, Ida Persson and Jennifer Myerscough’s paintings meet in a close discussion between each other.

Persson constructs large paintings that touch on ambivalence towards power structures. Her work balances between machine like hardness and human brittleness. There is a duality in her painting’s palpable presence in the space; they are both inviting but also dominating. The constructions in her paintings are both authoritarian and paper thin brickle. The initial clarity in them is deceptive. The mind wanders easily to machines that control the body, but the line between machine and body is unclear.

Fleur works with a strongly material based approach in his paintings and a starting point in strongly compressed digital documentation photos. He reaches back from the dissolvement of the physical in photography of painting, to a practice deeply rooted in the materiality of the colour and the canvas. A new tactile articulation grows around the digitally dissolved. Here, the mind wanders to the machine that controls and changes our sight . The camera not only widens our view, but also reduces our sight and dematerialize the world around us. The paintings around digitally dissolved pictures speak of time that is gone and unapproachable.

Myerscough’s painterly rich work interests itself with spatial ambivalences in painting and has it’s starting point in the idea of nature. Both the timespans of creating and the work process is present in her works. There is a slowness in the paintings that invites a similarly slow contemplation. The paintings avoid a permanent reading with their ambiguous spatialities and their richness in entry points make them change over time. The image space expands inside the frames and the surface. The viewer's sight shares space with the artist’s in her works.


Ida Persson (b.1985) is based in Malmö. She studied at the Umeå Academy of Fine Arts, graduating in 2014. Her work has been on display in group exhibitions, both in Sweden and abroad, notably,  With the future behind us, Moderna Museet, Stockholm, Swedish Art Now, Sven-Harrys konstmuseum, Stockholm, Kalte Gesellschaft #2, Stadtgalerie Schwaz, Österrike and All We Are i Gdansk City Gallery, Poland.

Daniel Fleur
(b. 1992) is based in Malmö. He studied at Malmö Art Academy and has had solo exhibitions such as ‘Opaque Referents of Merge’ at Stene Projects Gallery, Stockholm, and ‘Full Size Render’ at Galleri KANT, Copenhagen. He has also participated at group exhibitions at places such as Galleri Bo Bjergaard, Copenhagen andGalleri Arnstedt, Östra Karup.

Jennifer Myerscoughs (b. 1982) is based in Malmö. She got her Master's degree at Umeå Academy of Fine Arts. She has had solo exhibitions like ‘To Could I, Or To Couldn't I’ at POM Gallery, Mariefred, and have participated in group show such as ‘Mörkveden’ at Malmö Konsthall and ‘Nu’ at Museum Anna Nordlander, Skellefteå’ and ‘BOXPLAY, 8.SALONG’ in Hamburg, Germany.


IMPORTANT:
Due to the covid-19 pandemic we have changed our opening hours. We regret to inform you that in compliance with current recommendations there will be no formal opening of this exhibition. You are welcome to visit us and to view the exhibition during opening hours, though only four visitors are permitted enter at a time. Please remember to keep distance from each other, wash your hands, follow all current safety recommendations and to stay home if you are feeling the slightest onset of illness. A mask can be provided to those who request one.Our new opening hours are as follows:
Fridays and Thursdays: 15:00-19:00
Saturdays and Sundays: 13:00-17:00Daniel Fleur (SE)

Daniel Fleur (SE)

Daniel Fleur (SE)

Jennifer Myerscough (EN/SE)

Jennifer Myerscough (EN/SE)

Ida Persson (SE)

Photo: Emm Berring