SE/EN


Malmö Open Call 2017

Linnéa Carlsson (SE)

Christian Bang Jensen (DK)

Chiara Bugatti (IT)
Jan Marius Kiøsterud (NO)
OZYMANDIAS
1-17/12 2017


Curator Madelaine Sillfors & Maja Gade Christensen"...And on the pedestal, these words appear:
My name is OZYMANDIAS, King of Kings;
Look on my Works, ye Mighty, and despair!
Nothing beside remains. Round the decay
Of that colossal Wreck, boundless and bare
The lone and level sands stretch far away."
(from the poem OZYMANDIAS by Percy Bysshe Shelley, 1818)

SE
I utställningen OZYMANDIAS visas verk av Christian Bang Jensen (DK), Chiara Bugatti (IT), Linnéa Carlsson (SE) och Jan Marius Kiøsterud (NO).

Stillsamt och idogt gestaltas människans dånande steg, människan som skapar och omskapar, bygger och förstör. Både ur själva det ogenomtänkta steget och det medvetna, av behovet styrda, skapandet, dånar en frekvens, som skakar hela sfären vi bebor. Och i allt detta liv, finns det kontrasterande i kunskapen som vi tar till oss genom livet, om att vi ska dö, om att husen kommer falla, om att pilen kommer rosta och att allt tillslut blir ett rosafärgat klot. I OZYMANDIAS berörs det bisarra med att arbeta med något som är svårt att greppa, handlingar som ter sig onaturliga eller onödiga nästan overkliga.
Utställningen curerades av Maja Gade Christensen och Madelaine Sillfors, som båda är med och driver Galleri CC.

Christian Bang Jensen har gått på Det Fynske Kunstakademi och Malmö Konsthögskola. I hans arbete intresserar han sig för samlandet, samt för diskurser kring kunskapsproduktion på olika platser och institutioner. Jenssen verk uttrycker sig som en slags kollage där han inkorporerar skulptur, installation samt där han använder sig av redan existerande museisamlingar. Genom associationer bryter han det vana rationella tänkandets mönster och knyter samman objekt, konstverk och material för att belysa animism och rhizomatiska kopplingar i förhållande till olika typer av kunskapsproduktion. Intresset för kulturell appropriation, mytologi och historia ligger till grund för hans arbete..

Chiara Bugatti har en masterexamen from Konsthögskolan i Umeå. Hennes skulpturala arbete är en alternativ kunskapsgest som äger rum mellan den faktiska och den intima sfären. Hon fokuserar på människans relation till föremål och material och lyfter fram deras specifika historia och de associationer som de ger upphov till. Produktions- och byggnadsprocessen är central i hennes verk. Den framställs som en rationalitetens lekfulla kollaps.
”Lite speciellt för mig i min praktik är den inre striden mellan lusten att samla in material, data och information och insikten om att det i naturen inte finns någon relevans i detta.”
Chiara Bugatti kommer från Italien, men bor nu i Malmö.

Linnéa Carlsson är fylld av hat, och drivs av ett oresonligt hämndbegär eftersom hon lidit svårt i sin barndom. Hennes verk utstrålar den cynism som galghumorn ger den dödsdömde. Även bitterhet är en stark drivkraft eftersom hennes liv inte blev som hon tänkt sig. Hon arbetar i gammelmodiga tekniker eftersom hon hatar sin samtid och teknisk utveckling. Hon har sagt: det finns ingen teknisk uppfinning som imponerar på mig. I det postmoderna finner hon sig till rätta endast genom att hennes tänkesätt är premodernt. Hon tog examen från Malmö Konsthögskola 2008.

Jan Marius Kiøsterud har en masterexamen från Konsthögskolan Valand i Göteborg. Han är född i Lillehammer, Norge, och bor och verkar i Malmö. Han arbetar både konceptuellt och formbaserat med skulptur. I sitt ateljéarbete fokuserar han på processen och utforskar form, färg och material tills han upptäcker vad som fungerar. ”Jag söker uttryck som består av motsättningar mellan det vackra och det som kan upplevas som motbjudande eller kroppsligt äckligt, som en spegelbild av människans psyke och det komplexa i detta.” Återkommande teman är vardagstristess, existentialism, könsroller, maskulinitet och sexualitet, sociala roller och västerländska privilegier.

EN
Galleri CC is pleased to announce OZYMANDIAS, an exhibition with works by Christian Bang Jensen (DK), Chiara Bugatti (IT), Linnéa Carlsson (SE) and Jan Marius Kiøsterud (NO).

Quietly and strenuously the works hint at the roaring progress of mankind, creating and recreating, building and tearing down. In both the sudden, unconsidered act of creation- and in conscious creation, there sounds a note shaking the entire sphere we inhabit. Living comes with the knowledge that we are all going to die, houses will crumble, the arrow head will rust, and that all will end in a pink ball. OZYMANDIAS touches on the notion of working with something hard to grasp, bordering on the unnatural and ethereal.

Galleri CC is run by artists for artists. With our yearly Open Call we want to open up our space to artists working in and around Malmö. Out of the 83 applications we have chosen four artists whose work form a cohesive whole.

Christian Bang Jensen graduated from Funen Art Academy and holds a master's degree from Malmö Art Academy. His work deals with the act of collecting, and the discourses of knowledge production in various spaces and institutions. The work often takes shape as extended collage which often incorporates sculpture, installation and utilizing previously existing museum collections. So-called rational modes of thinking are disrupted by associative mind processes and objects, artworks and materials are used to underline qualities of animism and rhizomatic connections to different regimes of knowledge production. There is an underlying interest in cultural appropriation, mythology and history.

Chiara Bugatti holds a master's degree from Umeå Art Academy. Her sculptural practice is an alternative gesture of knowledge that finds its place between the factual and the intimate sphere. It brings into focus human relations to objects and materials, pointing at their history and associations. Central to her work is the process of production and building, presented as a playful collapse towards rationality. ”Peculiar to my practice is an internal struggle between the eagerness to collect materials, data, informations, and the awareness that such effort in nature are futile.” Chiara Bugatti was born in Italy but now lives in Malmö.

Linnéa Carlsson is filled with hatred, and fuelled by an unreasonable need for vengeance because of childhood trauma. Her art radiates with the cynicism of the gallows humour of a person on death row. As her life didn't turn out the way she had hoped, she is additionally driven by bitterness. She works in old fashioned techniques because she hates the contemporary and technical advancements. She has said: there is no technical invention that impresses me. She can only find her peace in the postmodern because her thought patterns are premodern. She holds a master's degree from Malmö Art Academy.

Jan Marius Kiøsterud holds a master's degree from Valand Art academy in Gothenburg. He was born in Lillehammer, Norway. He currently lives and works in Malmö. He works conceptually and/or formbased with sculpture. In his studio practice he focuses on the process and experiments with shape, color and material until he finds what he is looking for. ”I seek to express contradictions between what we see as beautiful and what we think is appalling, physically disgusting, like a mirroring of the human psyche and its complexities.” He often returns to subjects like the boredom in everyday life, existentialism, gender roles, masculinity and sexuality, social roles and western privileges.